IELTS THẦY KIÊN CHUYÊN ANH THỦ DẦU MỘT BÌNH DƯƠNG

IELTS THẦY KIÊN CHUYÊN ANH THỦ DẦU MỘT BÌNH DƯƠNG

IELTS THẦY KIÊN CHUYÊN ANH THỦ DẦU MỘT BÌNH DƯƠNG

IELTS THẦY KIÊN CHUYÊN ANH THỦ DẦU MỘT BÌNH DƯƠNG

IELTS THẦY KIÊN CHUYÊN ANH THỦ DẦU MỘT BÌNH DƯƠNG
IELTS THẦY KIÊN CHUYÊN ANH THỦ DẦU MỘT BÌNH DƯƠNG
  • Kết quả học tập
  • Hình ảnh lớp học
  • Cơ sở vật chất
KẾT QUẢ IELTS MONG ĐỢI

Chúc mừng em: Nguyễn Đặng Như Thanh

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Listening: 8.5 Reading: 8.5 Overall: 7.5

Chúc mừng em: Nguyễn Bá Khôi

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Listening: 8.0 Reading: 8.0 Overall: 7.5

Chúc mừng em: Nguyễn Hà Minh Khoa

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Listening: 8.0 Reading: 8.5 Overall: 7.5

Chúc mừng em: Nguyễn Trần Đông Quân

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Listening: 8.5 Reading: 7.0 Overall: 7.0

Chúc mừng em: Lê Thị Hoa

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Listening: 7.5 Reading: 7.5 Overall: 7.0

Chúc mừng em: Đỗ Ngọc Khánh Uyên

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Listening: 8.0 Reading: 7.5 Overall: 7.0

Chúc mừng em: Trương Bùi Hà Tiên

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Listening: 7.0  Reading: 7.0 Overall: 6.5

Chúc mừng em: Nguyễn Ngọc Lan Anh

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Speaking: 7.0  Reading: 6.5 Overall: 6.5

Chúc mừng em: Nguyễn Thanh Nhi

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Listening: 6.5 Speaking: 6.5 Overall: 6.5

Chúc mừng em: Doãn Quốc Đạt

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Writing: 6.5 Speaking: 6.5 Overall: 6.5

Chúc mừng em: Nguyễn Thị Triệu Khánh

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Writing: 6.5 Speaking: 6.5 Overall: 6.5

Chúc mừng em: Đỗ Thành Phát

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Writing: 6.5 Reading: 6.5 Overall: 6.5

Chúc mừng em: Phạm Ngọc Thành Phú

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Reading: 8.5 Speaking: 6.0 Overall: 6.5

Chúc mừng em: Phan Thiện Nhân

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Listening: 7.0 Reading: 7.0 Overall: 6.5

Chúc mừng em: Đào Xuân Trường Sơn

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Listening: 7.5 Reading: 6.5 Overall: 6.5

Chúc mừng em: Nguyễn Phạm Minh Anh

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi 2019

Reading: 6.5 Speaking: 6.5 Overall: 6.5

Chúc mừng em: Nguyễn Ngọc Mai Trân

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Reading: 6.5 Speaking: 6.5 Overall: 6.5

Chúc mừng em: Trương Gia Yến

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Listening: 7.5 Writing: 6.5 Overall: 6.5

Chúc mừng em: Hà Tấn Tài

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Reading: 7.5 Speaking: 6.5 Overall: 6.5

Chúc mừng em: Huỳnh Xuân Yến

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Reading: 6.5 Speaking: 6.5 Overall: 6.5

Chúc mừng em: Trần Mỹ Duyên

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Reading: 7.0 Writing: 6.5 Overall: 6.5

Chúc mừng em: Cao Ánh Dương

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Speaking: 6.5 Reading: 6.5 Overall: 6.5

Chúc mừng em: Văn Hoàng Bảo Trân

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Listening: 7.5 Writing: 6.5 Overall: 6.5

Chúc mừng em: Trương Gia Cường

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Listening: 7.5 Reading: 6.5 Overall: 6.5

Chúc mừng em: Trương Hoàng Anh

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Reading: 7.0 Listening: 6.5 Overall: 6.5

Chúc mừng em: Đặng Nguyễn Như Minh

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Reading: 7.0 Listening: 6.0 Overall: 6.5

Chúc mừng em: Nguyễn Anh Minh

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Reading: 7.0 Writing: 6.5 Overall: 6.5

Chúc mừng em: Phạm Gia Bảo

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Reading: 7.0 Listening: 6.0 Overall: 6.5

Chúc mừng em: Nguyễn Nhân Trí

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Writing: 7.0 Reading: 6.0 Overall: 6.0

Chúc mừng em:  Lâm Trường Sơn

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

 Reading: 7.0 Writing: 6.5 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Danh Thanh Danh

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Speaking: 6.5 Writing: 6.0 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Nguyễn Phúc Nhân

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Reading: 6.5 Writing: 6.0 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Nguyễn Thành Đạt

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Listening: 6.5 Writing: 6.0 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Nguyễn Hoàng Minh Nhật

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Reading: 7.0 Writing: 6.0 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Đoàn Ngọc Quỳnh Như

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Speaking: 6.0 Listening: 6.5 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Trần Như Ý

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Speaking: 6.0 Listening: 6.5 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Quách Tuấn Kiệt

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Speaking: 6.0 Reading: 6.0 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Nguyễn Nhật Lâm

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Speaking: 6.5 Reading: 6.0 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Nguyễn Ngọc Thảo Nhi

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Listening: 6.5 Reading: 6.5 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Đỗ Lê Trúc Quân

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Listening: 7.0 Reading: 6.0 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Nguyễn Ngọc Hoàng Huy

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Listening: 6.0 Reading: 6.0 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Bùi Thị Thu Hiền

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Reading: 6.0 Speaking: 6.0 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Nguyễn Hoàng Sang

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Reading: 6.0 Speaking: 6.0 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Trương Đồng Thành

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Reading: 6.5 Writing: 6.0 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Võ Thảo Vy

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Listening: 6.0 Speaking: 6.0 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Lê Thị Diệu Linh

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Listening: 6.5 Speaking: 6.0 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Nguyễn Hoàng Thịnh

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Reading: 6.0 Speaking: 6.0 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Nguyễn Phạm Minh Anh

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi 2018

Reading: 6.0 Writing: 6.0 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Nguyễn Tiến Lâm

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Reading: 6.5 Writing: 6.0 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Lương Thị Quỳnh Anh

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Listening: 6.0 Speaking: 6.0 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Huỳnh Nguyễn Cát Tường

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Listening: 6.5 Speaking: 6.0 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Nguyễn Phương Thảo

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Reading: 6.5 Writing: 6.5 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Nguyễn Hoàng Quốc Tài

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Reading: 7.5 Listening: 6.0 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Lương Trần Thiên Hưng

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Speaking: 6.5 Reading: 6.0 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Đặng Thị Quỳnh Anh

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Speaking: 6.0 Reading: 6.5 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Trần Thị Kim Phương

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Speaking: 6.0 Reading: 6.0 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Trịnh Trần Khánh Uyên

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Reading: 7.0 Writing: 6.0 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Thái Nguyễn An Bình

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Listening: 6.0 Writing: 6.0 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Trần Thị Yến Tuyết

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Reading: 6.5 Speaking: 6.0 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Huỳnh Thị Phượng

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Reading: 6.5 Speaking: 6.5 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Lê Hoàng Thành Đạt

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Writing: 7:0 Listening: 6.0 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Lý Minh Tâm

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Listening: 6.0 Writing: 6.0 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Nguyễn Thái Hoàng

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Speaking: 6.0 Writing: 6.0 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Nguyễn Minh Thành

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Reading: 7.0 Listening: 6.5 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Hán Trung Tuấn

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Listening: 6.5 Speaking: 6.0 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Phạm Lê Gia Bảo

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Listening: 6.0 Writing: 6.0 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Nguyễn Minh Trí

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Writing: 6.5 Speaking: 6.5 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Hà Minh Dũng

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Reading: 6.5 Speaking: 6.5 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Ngô Sĩ Qúy

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Writing: 6.0 Speaking: 6.0 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Đặng Như Ý

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Writing: 7.0 Reading: 6.0 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Nguyễn Lan Anh

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Reading: 6.5 Writing: 6.0 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Nguyễn Tấn Dũng

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Reading: 6.5 Speaking: 6.0 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Nguyễn Thị Quỳnh Như

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Writing: 6.0 Speaking: 6.0 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Nguyễn Hoàng Kim Oanh

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Writing: 6.5 Speaking: 6.0 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Võ Hoàng Ngọc Thảo

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Writing: 6.0 Speaking: 6.5 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Nguyễn Trần Thủy Tiên

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Reading: 6.5 Speaking: 6.5 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Châu Bửu San

Vừa đạt kết quả IELTS tuyệt vời

Writing: 6.0 Speaking: 6.0 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Lê Ý Nhi

Vừa đạt kết quả IELTS tuyệt vời

Reading: 6.5 Speaking: 6.0 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Phạm Thị Thảo Trinh

Vừa đạt kết quả IELTS tuyệt vời

Writing: 6.0 Reading: 6.0 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Nguyễn Dương

Vừa đạt kết quả IELTS tuyệt vời

Listening: 6.5 Speaking: 6.0 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Nguyễn Hoàng Thanh Tuyết

Vừa đạt kết quả IELTS tuyệt vời

Speaking: 6.5 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Trần Hoàng Minh Tuấn

Vừa đạt kết quả IELTS tuyệt vời

Reading: 7.0  Writing: 6.0 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Từ Phương Linh

Vừa đạt kết quả IELTS tuyệt vời

Reading: 6.0  Listening: 6.0 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Nguyễn Nhật Minh

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Chúc mừng em: Hoàng Nhật Khôi

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Chúc mừng em: Chiêm Cảnh Sâm

Vừa đạt kết quả IELTS B2 như mong đợi

Chúc mừng em: Đào Thị Phúc Duyên

Vừa đạt kết quả IELTS B2 như mong đợi

Chúc mừng em: Tống Thị Thư

Vừa đạt kết quả IELTS mong đợi

Chúc mừng em: Nguyễn Phúc Nhân

Vừa đạt kết quả IELTS mong đợi

Chúc mừng em: Trần Thanh Tú

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Chúc mừng em: Trần Xuân Hương

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Chúc mừng em: Trần Lê Huy

Vừa đạt kết quả IELTS tuyệt vời

Chúc mừng em: Cao Thị Hồng Phượng

Vừa đạt kết quả IELTS tuyệt vời

Chúc mừng em: Trần Thị Hà

Vừa đạt kết quả IELTS tuyệt vời

Chúc mừng em: Trần Anh Thi

Vừa đạt kết quả IELTS tuyệt vời

Chúc mừng em: Vương Huỳnh Bích Trâm

Vừa đạt kết quả IELTS tuyệt vời

 

 

Chúc mừng em: Quách Tuấn Khải

Vừa đạt kết quả IELTS tuyệt vời

Chúc mừng em: Nguyễn Lâm Trường Sơn

Vừa đạt kết quả IELTS tuyệt vời

Chúc mừng em: Quách Song Quang

Vừa đạt kết quả IELTS mong đợi

Chúc mừng em: Huỳnh Thanh Điền

Vừa đạt kết quả IELTS B2 tuyệt vời

Chúc mừng em: Lê Tiến Trấn

Vừa đạt kết quả IELTS mong đợi

Chúc mừng em: Nguyễn Thị Thúy An

Vừa đạt kết quả IELTS mong đợi

Chúc mừng em: Phạm Thị Thùy Dương

Vừa đạt kết quả IELTS mong đợi

Reading: 6.5 Writing: 6.0

Chúc mừng em: Nguyễn Công Thương

Vừa đạt kết quả IELTS mong đợi

Chúc mừng em: Lê Anh Tuấn

Vừa đạt kết quả IELTS B2 tuyệt vời

 

Chúc mừng em: Lưu Đức Trung

Vừa đạt kết quả IELTS mong đợi

Chúc mừng em: Đỗ Đức Trung

Vừa đạt kết quả IELTS mong đợi

Chúc mừng em: Nguyễn Thụy Nhật Hà

Vừa đạt kết quả IELTS mong đợi

Chúc mừng em: Lê Thu Thủy

Vừa đạt kết quả IELTS mong đợi

Chúc mừng em: Võ Nguyễn Ngọc Trâm

Vừa đạt kết quả IELTS mong đợi

Chúc mừng em: Nguyễn Minh Thiện

Vừa đạt kết quả IELTS tuyệt vời

Reading: 6.5 Speaking: 6.0 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Nguyễn Đỗ Nhật Khang

Vừa đạt kết quả IELTS tuyệt vời

Reading: 6.0 Speaking: 7.0 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Đào Thái Anh

Vừa đạt kết quả IELTS tuyệt vời

Writing: 6.5 Listening: 6.0 Overall: 6.0

 

Chúc mừng em: Hoàng Nguyễn Phương Anh

Vừa đạt kết quả IELTS tuyệt vời

Reading: 7.0 Listening: 7.0 Overall: 6.5

Chúc mừng em: Trần Thị Diễm Hương

Vừa đạt kết quả IELTS tuyệt vời

Writing: 6.5 Speaking: 6.5 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Nguyễn Trần Hồng Phương

Vừa đạt kết quả IELTS tuyệt vời

Reading: 6.5 Speaking: 6.0 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Nguyễn Trần Mỹ Tiên

Vừa đạt kết quả IELTS tuyệt vời

Reading: 6. Speaking: 6.0 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Nguyễn Thị Ngọc Như

Vừa đạt kết quả IELTS tuyệt vời

Writing: 6.5 Speaking: 6.0 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Nguyễn Thạch Thảo Lam

Vừa đạt kết quả IELTS tuyệt vời

Reading: 6.0 Speaking: 6.0 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Dương Nhật Thanh

Vừa đạt kết quả IELTS tuyệt vời

Reading: 6.5 Speaking: 6.5 Overall: 6.5

Chúc mừng em: Huỳnh Ngọc Như Anh

Vừa đạt kết quả IELTS tuyệt vời

Reading: 7.0 Speaking: 6.0 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Nguyễn Thái Anh

Vừa đạt kết quả IELTS tuyệt vời

Writing: 6.5 Speaking: 6.0 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Phạm Hiền Phương Uyên

Vừa đạt kết quả IELTS tuyệt vời

Reading: 6.5 Speaking: 6.0 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Nguyễn Minh Hoàng

Vừa đạt kết quả IELTS tuyệt vời

Reading: 6.5 Speaking: 6.0 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Lê Thành Nghĩa

Vừa đạt kết quả IELTS tuyệt vời

Reading: 6.0 Speaking: 6.0 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Hà Hoàng Xuân Nga

Vừa đạt kết quả IELTS tuyệt vời

Reading: 6.0 Speaking: 6.0 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Nguyễn Minh Thiện

Vừa đạt kết quả IELTS tuyệt vời

Reading: 6.0 Speaking: 6.0 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Dương Hồng Thy

Vừa đạt kết quả IELTS tuyệt vời

Reading: 6.0 Speaking: 6.0 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Nguyễn Ngọc Thùy Vy

Vừa đạt kết quả IELTS tuyệt vời

Reading: 6.0 Speaking: 6.0 Overall: 6.0

 

Chúc mừng em: Vũ Thị Trúc Phương

Vừa đạt kết quả IELTS tuyệt vời

Reading: 6.0 Speaking: 6.0 Overall: 6.0

 

Chúc mừng em: Nguyễn Công Thắng

Vừa đạt kết quả IELTS tuyệt vời

Reading: 6.0 Speaking: 6.0 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Nguyễn Thanh Tâm

Vừa đạt kết quả IELTS tuyệt vời

Reading: 6.0 Speaking: 6.0 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Nguyễn Ngọc Khánh

Vừa đạt kết quả IELTS tuyệt vời

Reading: 6.0 Speaking: 6.0 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Lâm Đoàn Phương Linh

Vừa đạt kết quả IELTS tuyệt vời

Reading: 6.0 Speaking: 6.0 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Bùi Hữu Thành

Vừa đạt kết quả IELTS tuyệt vời

Reading: 6.0 Speaking: 6.0 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Nguyễn Thị Mỹ Linh

Vừa đạt kết quả IELTS tuyệt vời

Reading: 6.0 Speaking: 6.0 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Phùng Khánh Vân

Vừa đạt kết quả IELTS tuyệt vời

Reading: 6.0 Speaking: 6.0 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Đặng Nguyễn Như Minh

Vừa đạt kết quả IELTS tuyệt vời

Reading: 6.0 Speaking: 6.0 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Huỳnh Kim Vân

Vừa đạt kết quả IELTS tuyệt vời

Chúc mừng em: Châu Thanh Kim

Vừa đạt kết quả IELTS tuyệt vời

Chúc mừng em: Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Vừa đạt kết quả IELTS tuyệt vời

Reading: 6.0 Speaking: 6.0 Overall: 6.0

Chúc mừng em: Lê Trương Dương

Vừa đạt kết quả IELTS tuyệt vời

 

 

 

Chúc mừng em: Hoàng Thị Yến

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi

Chúc mừng em:  Huỳnh Thị Quyên Ân

Vừa đạt kết quả IELTS như mong đợi